Eduskunnassa/ministeriössä

Työni sisäministerinä
Suomalaisten turvallisuuden tunne on kansainvälisestikin vertailtuna korkea. Tätä selittävät suomalaisen yhteiskunnan yhä varsin vahva sosiaalinen yhtenäisyys, luottamus viranomaisiin ja instituutioihin, sekä erityisesti vahva luottamus perheeseen ja läheisiin. Tavoitteenani on, että Suomi on Euroopan turvallisin ja yhdenvertaisin maa. Teemme sisäministeriössä joka päivä töitä turvallisemman Suomen puolesta.

 

Sisäministeriön hallinnonala
Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Sisäministeriön hallinnonalaan kuuluvat poliisi-, pelastus- sekä hätäkeskustoiminta, rajavartiolaitos sekä maahanmuuttoasiat.

 

Poliisitoimi
Sisäministeriön poliisiosasto vastaa poliisin toimialan strategisesta ohjauksesta ja valvonnasta. Poliisihallituksen alaisuudessa toimivat poliisilaitokset, Keskusrikospoliisi ja Poliisiammattikorkeakoulu. Suojelupoliisi on sisäministeriön alainen poliisiyksikkö.

Poliisiosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:
• poliisihallituksen tulosohjausta
• poliisihallintoa
• yleistä järjestystä ja turvallisuutta
• poliisin rikostorjuntaa
• poliisin lupahallintoa
• ampuma-aseita
• poliisin arpajaishallintoa ja rahapelipolitiikkaa
• yksityistä turvallisuusalaa
• ihmiskaupan vastaisen toiminnan yhteensovittamista sisäministeriön hallinnonalalla

Rajavartiolaitos ja meripelastustoimi
Rajavartiolaitoksen tehtäviä ovat rajojen valvonta, rajatarkastukset, rikostorjunta, merialueen turvallisuus, merellisen ympäristön suojelu, kansainvälinen yhteistyö ja maanpuolustus.

Rajavartio-osasto toimii sekä ministeriön osastona että Rajavartiolaitoksen esikuntana.

Pelastustoimi
Pelastusosasto johtaa ja valvoo pelastustointa.

Pelastusosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:
• pelastustointa
• hätäkeskustoimintaa, Hätäkeskuslaitosta ja sen tulosohjausta ja laillisuusvalvontaa
• Pelastusopistoa ja sen tulosohjausta ja laillisuusvalvontaa
• palosuojelurahastoa
• kansainvälistä pelastustoimintaa
• valmiussuunnittelua
• aluehallinnon yhteistä varautumista poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin
• viranomaisradioverkkoa
• hengenpelastusmitaleja
• Suomen Punaista Ristiä

Kunnat vastaavat maassamme pelastustoimesta yhteistoiminnassa valtioneuvoston määräämällä alueella. Suomessa on 22 pelastustoimen aluetta. Pelastuslaitokset hoitavat pelastustoimen tehtävät alueellaan. Vapaaehtoiset palokunnat, laitospalokunnat ja tehdaspalokunnat osallistuvat pelastustoimen tehtävien hoitamiseen alueen pelastustoimen kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti.

Maahanmuutto-osasto
Maahanmuutto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:
• maahanmuuttoa ja maahanmuuttoon liittyviä lupia maahanmuuttohallinnon osalta
• Maahanmuuttovirastoa, vastaanottokeskuksia ja Maahanmuuttoviraston tulosohjausta
• muukalaispassia ja pakolaisen matkustusasiakirjaa
• pakolaisuutta ja turvapaikkaa
• Suomen kansalaisuutta
• ulkomaan kansalaisten paluuta ja palauttamista
• paluumuuttoon, maastamuuttoon ja ulkosuomalaisiin liittyviä asioita
• turvapaikanhakijoiden vastaanottoa ja joukkopakotilanteisiin varautumista
• ulkomaalaislain nojalla tapahtuvaa säilöönottoa.

Maahanmuutto-osasto tulosohjaa Maahanmuuttovirastoa. Maahanmuuttovirasto käsittelee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita. Viraston vastuulla on vastaanottokeskusten käytännön toiminnan ohjaus, suunnittelu ja seuranta, säilöönottokeskuksen toiminnan ohjaus ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toimeenpanon ohjaus.

 

Toimintani kansanedustajana

Valtiopäivätoimet
Tästä näet kaikki eduskunnassa tekemäni lakialoitteet, kirjalliset kysymykset, talousarvioaloitteet ja toimenpidealoitteet. Eduskunnan virallinen nettisivu.

Puheenvuorot
Tästä näet kaikki eduskunnassa käyttämäni puheenvuorot. Eduskunnan virallinen nettisivu.

Luottamustehtäväni vuosilta 2001-2007
Tästä näet missä luottamustehtävissä olen toiminut vuosina 2001-2007. Nyt ollessani ministerinä en voi enää olla jäsenenä valiokunnissa. Sen sijaan otan vastaan niissä tehtyjä lausuntoja ja mietintöjä.

Muu toiminta
Tästä näet muita työhöni kiinteästi liittyviä tehtäviä eduskunnassa ja lähiyhteisöissä. Tutustu toimintaani kansanedustajana eduskunnassa.