Kulttuurista sivistystä ja hyvinvointia

Kulttuurista sivistystä ja hyvinvointia

Taide, kulttuuri ja koulutus ovat yhteiskunnan kehittymisen ja hyvinvoinnin kannalta keskeisiä tekijöitä.

Taiteen ja kulttuurin sisällöt tuottavat edellytykset hyvälle elämälle ja yhteisöjen hyvinvoinnille.

Taiteen ja kulttuurin merkitysten vaihdanta ja levittäminen synnyttävät aktiivista toimintaa eri aloilla ja vaikuttavat siten sekä suoraan että sovelluksina myös taloudelliseen toimintaan.

Tulevaisuuden menestykseen kuljetaan kahta tietä - säilyttämällä vanhaa ja arvokasta sekä kehittämällä uusia kiinnostavia kokeiluja ja sovelluksia. Pysyvien kulttuuristen arvojen ja kulttuuriperinnön ymmärtäminen ja vaaliminen ovat luovuuden ja innovaatioiden resurssi ja perusta.

Kulttuurisen hyvinvointiyhteiskunnan palvelurakenteiden säilyttäminen, luovasta osaamisesta huolehtiminen ja kulttuuripalvelujen saatavuus kasvattavat yleisöjä, turvaavat kulttuurisia oikeuksia ja edistävät hyvinvointia. Ne myös luovat kotimarkkinoita, edistävät kulttuurivientiä sekä toimivat luovan ammatillisen toiminnan kehittymisen lähtökohtina.

Suomen koulutus- ja kulttuuripolitiikan tarkoituksena on taata kaikille, syntyperän, taustan ja varallisuuden rajoittamatta, yhtäläiset mahdollisuudet ja oikeudet sivistykseen, laadukkaaseen maksuttomaan koulutukseen sekä täysivaltaisen kansalaisuuden edellytykset.

Kaikessa koulutuksessa, tieteessä, kulttuurissa, liikunnassa ja nuorisotyössä on toteutettava yhdenvertaisuusperiaatetta. Palveluiden on oltava tasa-arvoisesti ja tasalaatuisesti kaikkien saatavilla.

Kulttuurilla on keskeinen asema yhteiskuntaa rakennettaessa. Taide ja kulttuuri ovat ihmisenä olemisen välttämättömiä perusasioita, joiden uutta luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille.

Kulttuuri tulee olla kaikkien kansalaisten tavoitettavissa ja erityistoimilla on parannetaan osallisuutta kulttuuriin nyt ulkopuolelle jäävissä ryhmissä.

Kulttuurilla ja taiteella on todettu yhteys ihmisen hyvinvoinnille. Kulttuurin ja taiteen keinoin voidaan edistää terveyttä sekä lisätä osallisuutta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla.

Kulttuuri ja taide tuovat merkityksellisyyttä elämään, voimauttavat, osallistavat ja vahvistavat arjen toimijuutta, edistävät sosiaalista koheesiota ja ehkäisevät syrjäytymistä.

Taidetta ja kulttuuria voidaan hyödyntää menestyksellisesti esimerkiksi hoito- ja hoivatyössä, terveydenhuollossa, työelämässä, terapiassa ja kotouttamisessa. Kun taiteen ja kulttuurin sovelluksia tuotetaan näillä toiminnan alueilla, edistetään kulttuuristen oikeuksien toteutumista ja lisätään kulttuurin omaehtoista harrastamista. Samalla säästetään kustannuksia muilla yhteiskunnallisen toiminnan alueilla.

Erityisen merkittäviä vaikutukset voivat olla ikääntyvän väestön toimintakyvyn ylläpidon sekä toisaalta nuorten yhteiskuntaan ja työelämään kiinnittymisen sekä syrjäytymisen ehkäisyn kannalta.

Siksi meidän on taloudellisestikin vaikeita aikoina muistettava investoida asioihin, jotka vahvistavat ihmisten hyvinvointia.

Paula Risikko