lessphp fatal error: expected color value: failed at `-groups.less";` /var/www/fs2/18/paularis/paula2017/wp-content/themes/PaulaRisikko/bootstrap/less/bootstrap.less on line 37 Kulttuurista sivistystä ja hyvinvointia | Paula Risikko

Kulttuurista sivistystä ja hyvinvointia

Kulttuurista sivistystä ja hyvinvointia

Taide, kulttuuri ja koulutus ovat yhteiskunnan kehittymisen ja hyvinvoinnin kannalta keskeisiä tekijöitä.

Taiteen ja kulttuurin sisällöt tuottavat edellytykset hyvälle elämälle ja yhteisöjen hyvinvoinnille.

Taiteen ja kulttuurin merkitysten vaihdanta ja levittäminen synnyttävät aktiivista toimintaa eri aloilla ja vaikuttavat siten sekä suoraan että sovelluksina myös taloudelliseen toimintaan.

Tulevaisuuden menestykseen kuljetaan kahta tietä - säilyttämällä vanhaa ja arvokasta sekä kehittämällä uusia kiinnostavia kokeiluja ja sovelluksia. Pysyvien kulttuuristen arvojen ja kulttuuriperinnön ymmärtäminen ja vaaliminen ovat luovuuden ja innovaatioiden resurssi ja perusta.

Kulttuurisen hyvinvointiyhteiskunnan palvelurakenteiden säilyttäminen, luovasta osaamisesta huolehtiminen ja kulttuuripalvelujen saatavuus kasvattavat yleisöjä, turvaavat kulttuurisia oikeuksia ja edistävät hyvinvointia. Ne myös luovat kotimarkkinoita, edistävät kulttuurivientiä sekä toimivat luovan ammatillisen toiminnan kehittymisen lähtökohtina.

Suomen koulutus- ja kulttuuripolitiikan tarkoituksena on taata kaikille, syntyperän, taustan ja varallisuuden rajoittamatta, yhtäläiset mahdollisuudet ja oikeudet sivistykseen, laadukkaaseen maksuttomaan koulutukseen sekä täysivaltaisen kansalaisuuden edellytykset.

Kaikessa koulutuksessa, tieteessä, kulttuurissa, liikunnassa ja nuorisotyössä on toteutettava yhdenvertaisuusperiaatetta. Palveluiden on oltava tasa-arvoisesti ja tasalaatuisesti kaikkien saatavilla.

Kulttuurilla on keskeinen asema yhteiskuntaa rakennettaessa. Taide ja kulttuuri ovat ihmisenä olemisen välttämättömiä perusasioita, joiden uutta luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille.

Kulttuuri tulee olla kaikkien kansalaisten tavoitettavissa ja erityistoimilla on parannetaan osallisuutta kulttuuriin nyt ulkopuolelle jäävissä ryhmissä.

Kulttuurilla ja taiteella on todettu yhteys ihmisen hyvinvoinnille. Kulttuurin ja taiteen keinoin voidaan edistää terveyttä sekä lisätä osallisuutta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla.

Kulttuuri ja taide tuovat merkityksellisyyttä elämään, voimauttavat, osallistavat ja vahvistavat arjen toimijuutta, edistävät sosiaalista koheesiota ja ehkäisevät syrjäytymistä.

Taidetta ja kulttuuria voidaan hyödyntää menestyksellisesti esimerkiksi hoito- ja hoivatyössä, terveydenhuollossa, työelämässä, terapiassa ja kotouttamisessa. Kun taiteen ja kulttuurin sovelluksia tuotetaan näillä toiminnan alueilla, edistetään kulttuuristen oikeuksien toteutumista ja lisätään kulttuurin omaehtoista harrastamista. Samalla säästetään kustannuksia muilla yhteiskunnallisen toiminnan alueilla.

Erityisen merkittäviä vaikutukset voivat olla ikääntyvän väestön toimintakyvyn ylläpidon sekä toisaalta nuorten yhteiskuntaan ja työelämään kiinnittymisen sekä syrjäytymisen ehkäisyn kannalta.

Siksi meidän on taloudellisestikin vaikeita aikoina muistettava investoida asioihin, jotka vahvistavat ihmisten hyvinvointia.

Paula Risikko

*****

TIEDOTE 31.3.2021

Kokoomuksen Risikko: Hallituksen on korjattava tapahtumatakuuesitystä

Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko vaatii, että hallitus korjaa lausunnolla olevaa esitystään tapahtumatakuusta. Tapahtuma-ala on ehdottanut erillisen takuutuen toteuttamista alan toimintaedellytysten vahvistamiseksi.

Esitysluonnoksen mukaan ympärivuotiset esitys-, konsertti- tai teatteritoiminta ja sarjamuotoiset urheilutapahtumat eivät olisi tapahtumatakuun piirissä

"Mihin tämä rajaus perustuu? Nimenomaan ympärivuotiset kulttuuri- ja urheilutapahtumat ovat olleet koronakriisin suurimpia kärsijöitä. On todella erikoista, että nämä toimijat rajataankin nyt tuen ulkopuolelle", sanoo Risikko.

Hallituksen esitys on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä. Tarkoituksena on muuttaa yritysten kustannustukea siten, että lakiin lisättäisiin tapahtumatakuuta koskeva säännös. Esitysluonnos on lausuntokierroksella 7.4. asti.

"Esitysluonnos rajaa tuen kesäaikaan. Kesän osalta tämä takuutuki olisi pitänyt jo säätää aiemmin – nyt tullaan jo myöhässä alan toimijoiden näkökulmasta", Risikko toteaa.

"Hallituksen on muutettava esitystään ennen sen antamista eduskunnalle. Tapahtuma-ala on odottanut tätä tukea ja nyt kun se säädetään, on se tehtävä kunnolla", päättää Risikko.

*****

TIEDOTE 9.3.2021

Kokoomusedustajat: "Freelancereiden tilanne vaatii akuutteja toimia"

Kokoomuksen kansanedustajat ja sivistysvaliokunnan jäsenet Paula Risikko, Sari Multala ja Sofia Vikman peräävät hallitukselta järeämpiä toimenpiteitä kulttuurialalle. Erityisesti freelancer-toimijoiden tilanne on haastava sillä heidän tulonsa muodostuvat useista eri lähteistä.

"On hyvä, että hallitus on tarjonnut akuutissa hädässä myös erilaisia tukia. Näihin liittyy kuitenkin omat haasteensa. Tukia on jaettu eri ministeriöiden ja virastojen toimesta: on yritysten kustannustukea, suunnitteilla olevaa tapahtumatakuuta ja suoraan toimijoille jaettavia tukimuotoja. Tällä hetkellä vaikuttaa, ettei kenelläkään ole kokonaisuutta hallussa. Tarvitaan vahvempaa koordinaatiota ministeriöiden ja eri rahoittajatahojen välillä", edustajat toteavat.

Saadun palautteen perusteella on käynyt selväksi, että tukimuodot eivät ole kohdistuneet tarkoituksenmukaisesti. Suomessa freelancer-toimijat ovat jääneet tukien osalta väliinputoajiksi. Esimerkiksi Tanskassa on luotu malli kulttuurialan freelancereiden tukemiseksi. Siinä muun muassa ammattimaisuus todetaan edellisvuosien tulojen avulla.

"Suomi voisi ottaa tässä esimerkkiä Tanskasta freelancereille suunnitellun tukimallin rakentamisessa. Tämä on yksi keino, jolla varmistamme, että meillä on kulttuuria myös tulevaisuudessa", jatkavat edustajat.

''Monella freelancerilla tekijänoikeuskorvaukset ovat osa toimentuloa. Työttömyyskorvausta tekijänoikeuskorvaukset eivät kerrytä, mutta kuitenkin leikkaavat työttömyyspäivärahaa. Tämä epäkohta on korjattava pikimiten", esittävät edustajat.

Sivistysvaliokunta järjesti tänään aamulla alan toimijoiden kuulemisen. Ahdinko on suuri. Keskusteluissa nousivat esille mm. pienempien tapahtumien turvallinen järjestäminen, johon toivotaan ministeriöltä selkeää ohjeistusta.

"Hallitukselta puuttuu selkeä exit-suunnitelma, jolla alan ahdinkoon luodaan näkymä tulevasta. Meillä on oltava hallittu suunnitelma, jossa pitäisi ottaa kantaa siihen, miten jokin on mahdollista, eikä miten toimintaa loputtomiin rajoitetaan", toteavat edustajat.

Kulttuuriala on moninainen. Hallituksen on varmistettava, että eri alojen toimijoita ja tapahtumia kohdellaan yhdenvertaisesti. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa tullaan avaamaan kulttuuri-instituutioita samanaikaisesti ravintoloiden ja sisäliikuntapaikkojen kanssa.

"Rajoitusten on oltava oikeasuhtaisia. Eri tavoin eri aloihin kohdentuvat kokoontumisrajoitukset erottelevat toimialoja perusteettomasti", päättävät edustajat.

*****

TIEDOTE 19.2.2021

Kokoomuksen Risikko: "Yhteinen tavoitteemme pitää olla myös kulttuuri- ja tapahtuma-alojen ahdinkoon vastaaminen"

Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko jätti lausumaehdotuksen, jolla valtioneuvosto olisi velvoitettu valmistelemaan kompensaatiomalli, jolla korvattaisiin yleisö- ja kokoontumisrajoituksista aiheutuneet tulonmenetykset elinkeinonharjoittajille.

Risikko muistuttaa, että kulttuuriin ja tapahtumiin kohdistuvat rajoitukset rajoittavat perustuslain mukaista elinkeinovapautta. Kokoomuksen mielestä on välttämätöntä, että julkinen valta korvaa alan toimijoille rajoitustoimista aiheutuneita taloudellisia vahinkoja.

"Mikäli rajoitetaan tai jopa kielletään tapahtumien, kuten konserttien tai näytösten järjestäminen, on valtiolla oltava korvausvelvollisuus. Hallituksen tukimallit ovat tähän mennessä kohdistuneet kovin huonosti kulttuuri- ja tapahtuma-alojen toimijoihin. Tarvitsemme tukimallin, joka kohdentuu kyseisten alojen toimijoille reilusti ja yhdenvertaisesti", Risikko sanoo.

Kokoomus esitti täysistunnossa keskiviikkona 17.2. eduskunnan hyväksyttäväksi lausumaa taloudellisten menetysten kompensoimiseksi. Eduskunnan hyväksyessä lausuman valtioneuvosto olisi velvoitettu luomaan korvausmalli, jolla elinkeinonharjoittajille korvataan kaikista tartuntatautilain nojalla toteutetuista rajoituksista aiheutuneet taloudelliset menetykset.

"Valitettavasti tämä esitys ei saanut riittävästi kannatusta. Jatkamme työtä sen puolesta, että hallituksen korvausmalli ottaa huomioon myös yleisö- ja kokoontumisrajoitusten aiheuttamat menetykset", päättää Risikko.

*****

Kokoomuksen eduskuntaryhmän tiedote 18.2.2021

Kokoomuksen eduskuntaryhmältä kirjallinen kysymys kulttuuri- ja tapahtuma-alan tilanteesta – "Kulttuuri ei saa kuolla koronaan"

Kokoomuksen eduskuntaryhmä jättää hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen kulttuuri- ja tapahtuma-alan tilanteesta. Kokoomus kantaa suurta huolta alan toimintaedellytyksistä koronakriisin aikana ja sen jälkeen.

Kokoomus haluaa tietää, millä aikataululla hallitus aikoo valmistella kulttuuri- ja tapahtuma-alalle suunnitelman ulos koronakriisistä. Kokoomus myös toivoo, että hallitus määrittelisi selkeät kriteerit, jotta tapahtumia voitaisiin järjestää terveysturvallisuus huomioiden. Lisäksi puolue haluaa vastauksen siihen, milloin hallitus tuo eduskuntaan kompensaatiomallin, jolla korvataan alalle koituvia taloudellisia menetyksiä.

"Pitkään jatkuneet koronarajoitukset ovat varjostaneet kulttuuri- ja tapahtuma-alaa eikä loppua ole näkyvissä. Jatkuvassa epävarmuudessa toimiminen ei ole kenenkään etu. Kulttuuri ei saa kuolla koronaan", Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa sanoo.

"Meidän mielestämme ala tarvitsee selkeät ohjeistukset, millä edellytyksin tapahtumia voidaan järjestää terveysturvallisuus huomioon ottaen. Hallitus on laatinut turvallisten tapahtumien periaatteet, mutta nämä eivät ole näkyneet rajoituksia koskevassa päätöksenteossa", eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen Sofia Vikman (kok.) sanoo.

"Tapahtuma-alan toimijat ovat maamme parhaita tapahtumien järjestäjiä. He jos ketkä tietävät, miten tapahtuma voidaan järjestää ottaen erilaiset terveysturvallisuuteen liittyvät näkökulmat huomioon. Nyt olisi vihdoin aika kuunnella asiantuntijoita", sivistysvaliokunnan jäsen Sari Multala (kok.) sanoo.

Tapahtumateollisuudessa toimii 3200 yritystä ja toimialan kokonaisarvo ennen koronaa oli 2,35 miljardia euroa. Toimiala työllistää lähes 200 000 ihmistä. Arvioiden mukaan tapahtumateollisuuden menetykset vuoden 2020 osalta nousevat kokonaisuudessaan jopa 1,9 miljardiin euroon.

"Tarvitsemme selkeän exit-suunnitelman siitä, miten tapahtumia voidaan järjestää turvallisesti. Tähän liittyen on laadittava selkeät koronavirukseen liittyvät mittarit, jotta toiminta ja päätöksenteko on mahdollisimman läpinäkyvää", kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) sanoo.

Kokoomus haluaa kompensoida alan taloudelliset menetykset

Kokoomus muistuttaa, että kulttuuriin ja tapahtumiin kohdistuvat rajoitukset rajoittavat perustuslain mukaista elinkeinovapautta. Kokoomuksen mielestä on välttämätöntä, että julkinen valta korvaa alan toimijoille rajoitustoimista aiheutuneita taloudellisia vahinkoja.

"Mikäli rajoitetaan tai jopa kielletään tapahtumien, kuten konserttien tai näytösten järjestäminen, on valtiolla oltava korvausvelvollisuus. Hallituksen tukimallit ovat tähän mennessä kohdistuneet kovin huonosti kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijoihin. Tarvitsemme tukimallin, joka kohdentuu alan toimijoille reilusti ja yhdenvertaisesti", sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko (kok.) sanoo.

Kokoomus esitti täysistunnossa keskiviikkona 17.2. eduskunnan hyväksyttäväksi lausumaa taloudellisten menetysten kompensoimiseksi. Eduskunnan hyväksyessä lausuman valtioneuvosto velvoitettaisiin luomaan korvausmalli, jolla elinkeinonharjoittajille korvataan kaikista tartuntatautilain nojalla toteutetuista rajoituksista aiheutuneet taloudelliset menetykset.

                                           *****