Tulevaisuuden sivistys tehdään kunnissa

Tulevaisuuden sivistys tehdään kunnissa

Varhaiskasvatus ja peruskoulu ovat kuntien keskeisimpiä tehtäviä, jotka antavat pohjan sivistykselle. Elinikäistä oppimista ja jatkuvaa itsensä kehittämistä tukevat kulttuuripalvelut, vapaa sivistystyö ja kirjastot. Suomen tuleva menestys rakennetaan vahvan osaamisen perustalle. Jokaisella tulee olla taustastaan tai asuinpaikastaan riippumatta mahdollisuus kouluttautua, löytää vahvuutensa ja vaikuttaa oman elämänsä suuntaan.

Jokaisen vanhemman on voitava luottaa siihen, että oma koulu on lapselle hyvä ja turvallinen. Laadukas varhaiskasvatus ja peruskoulu ovat suomalaisen mahdollisuuksien tasa-arvon tärkeimpiä peruskiviä.

Mahdollisuuksien tasa-arvo

Varhaiskasvatus järjestetään kunnissa siten, että perheet saavat lapselleen hyvän hoitopaikan itselleen sopivasta paikasta. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä maksuton osa-aikainen varhaiskasvatus, johon osallistuu koko ikäluokka. Valinnanvapautta varhaiskasvatuksessa toteutetaan ottamalla kattavasti käyttöön palveluseteli.

Luodaan Liikkuva päiväkoti -ohjelma jossa päiväkotien ja koulujen pihat kunnostetaan tukemaan lasten liikkumista ja liikunnallista elämäntapaa.

Jokaiselle lapselle asuinkunnasta riippumatta taataan laadukas opetus ja riittävä tuki koulussa. Kouluissa on tarjottava erityistä tukea niille, jotka sitä tarvitsevat - ja toisaalta haasteita nopeammin eteneville. Tytöillä ja pojilla on oltava koulutuksessa yhdenvertaiset mahdollisuudet. Lähikouluperiaatetta vahvistetaan tukemalla haastavimmilla alueilla toimivia kouluja palkkaamalla lisää opettajia, koulunkäyntiohjaajia ja erityisopettajia.

Maailman parhaat opettajat

Uudet oppimisympäristöt ja -teknologiat otetaan ennakkoluulottomasti käyttöön jokaisessa koulussa ja niitä sovelletaan tarpeiden mukaisesti. Oppimisympäristöjen, oppimateriaalien ja välineiden on oltava toimivia ja ajanmukaisia. Digitalisaatiota hyödynnetään pedagogiikassa ja osaamisen mittaamisessa. Ensimmäisen vieraan kielen opetus aloitetaan jo ensimmäisellä luokalla tai varhaiskasvatuksessa kielikylpyopetuksena.

Koulukiusaamiseen puututaan tehokkaasti koulujen ja kotien välisellä yhteistyöllä. Koulujen järjestyssäännöt laaditaan koskemaan myös nettikiusaamista. Säännöt laaditaan yhdessä oppilaiden ja kotien kanssa, jotta niistä tulee paremmin toimivat.

Haluamme edistää kotien ja koulujen yhteistyötä opettajien autonomiaa ja ammattitaitoa kunnioittaen. Sekä perheen että opettajien roolit ovat tärkeitä kasvatustehtävässä onnistumiseksi.

Terve koulu

Kokoomus haluaa, että kouluympäristö on terveellinen myös sisäilman osalta. Se vaatii esimerkiksi toimivaa rakennusvalvontaa, ilmanvaihdon oikeanlaista käyttöä ja riittävää siivousta. Oppilaiden ja opettajien oireiluun on reagoitava ripeästi. Samat periaatteet koskevat kaikkia muitakin rakennuksia kuin kouluja. Myös koulumatkan on oltava turvallinen. Koulujen ympäristössä on oltava hyvät suojatiet ja pyörätiet turvallista koulumatkaa varten.

Jokaiselle peruskoulunsa päättävälle nuorelle taataan paikka lukiosta tai ammatillisesta koulutuksesta ja riittävä opinto-ohjaus opinpolun löytymiseksi. Lisätään käytännönläheisiä opiskelutapoja ammatilliseen koulutukseen uuden koulutussopimuksen avulla, jotta yhä useampi nuori suorittaa aloittamansa koulutuksen loppuun. Tulevaisuuden osaamispohjan kannalta keskeistä on vahvistaa toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä.

Kulttuuri

Sivistys- ja kulttuuriperintö kuuluu kaikille. Kirjastoja on uudistettava monipuolisiksi media- ja kulttuurikeskuksiksi sekä kohtaamispaikoiksi. Tulevaisuuden kirjastot tekevät yhteistyötä koulujen, kansalaisjärjestöjen, urheiluseurojen, kansan- ja kansalaisopistojen, museoiden ja taiteen perusopetuksen kanssa. Vapaa sivistystyö antaa mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, harrastamiseen, käsillä tekemiseen ja liikkumiseen. Suomalainen kulttuuriperintö arvorakennuksineen ja kulttuuriympäristöineen ovat säilyttämisen arvoisia.

Harrastustakuu

Harrastustakuu toteutetaan jokaisessa kunnassa siten, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen. Kuntien liikuntatiloja tarjotaan joko maksutta tai hyvin edullisesti lasten ja nuorten harrastus- ja seuratoiminnan käyttöön. Maksupolitiikkaa kehitetään lapsi- ja juniorivuoroja suosivaan suuntaan. Liikkuva koulu -ohjelma otetaan käyttöön jokaisessa peruskoulussa. Tavoitteena on, että jokainen koululainen liikkuisi vähintään tunnin päivässä. Liikkuva koulu laajennetaan myös lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin.

Tavoitteet:

  • Tehdään jokaiselle lapselle ja nuorelle turvallinen koulutie ja katkeamaton opinpolku
  • Jokaiselle lapselle tarjotaan mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen
  • Digitaalisten työskentelytapojen haltuunottoon tarjotaan tukea ja toimivat puitteet
  • Kouluja kehitetään tukemaan terveyttä panostamalla rakennusterveyteen ja lisäämällä liikuntaa koulupäivään kaikilla koulutusasteilla
  • Pidetään huolta monipuolisesta, saavutettavasta ja laadukkaasta kulttuuripalveluiden tarjonnasta.

Paula Risikko