Tavoitteena nolla työtapaturmaa

Kirjoitukset

Tavoiteltaessa työurien pidentymistä, on hyvä pohtia myös sitä, miten voimme estää työtapaturmia.

Vaikka työtapaturmien yhteismäärä on vähentynyt pitkällä aikavälillä, kokonaismäärä lähti kuitenkin kasvuun vuonna 2005.

Korvattujen työtapaturmien määrä laski vielä vuodesta 2001 vuoteen 2004, minkä jälkeen nouseva trendi alkoi ja jatkui aina vuoteen 2008 saakka. Talouslama pudotti lukuja roimasti vuonna 2009.

Vuonna 2010 työtapaturmien määrä on kuitenkin jälleen noussut.

Palkansaajille sattui vuoden 2010 aikana 124 208 työtapaturmaa. Näistä 104 788 sattui työpaikoilla ja 19 420 työn ja kodin välisellä matkalla. Tämän hetkisten tietojen mukaan kuolematapauksia näistä on 33 työpaikoilla ja työliikenteessä. Kodin ja työpaikan välisillä matkoilla kuoli 16.

Kaikkiaan työtapaturmien määrä nousi 6,5 prosenttia vuodesta 2009. Tiedot ovat Tapaturmavakuutuslaitosten liiton uusimmista tilastoista. Erikseen on vielä yrittäjille ja maatalousyrittäjille sattuvat työtapaturmat, joiden yhteismäärää ei tarkalleen tiedetä.
Syitä työtapaturmien lisääntymiseen on haettu muun muassa kiireen lisääntymisestä. Tilastokeskuksen Työolotutkimuksen mukaan kiire on selkeimmin kasvanut työympäristön haittatekijä. Kun vuoden 1977 tutkimuksessa 18 prosenttia palkansaajista katsoi kiireestä aiheutuvan paljon haittaavaa rasitusta, oli vastaava osuus vuonna 2008 jo 31 prosenttia.
Mitä voidaan tehdä työtapaturmien vähentämiseksi? Paljonkin. Pääosassa ovat työyhteisöt itse. Hyvä työhön perehdytys on yksi tehokkaimmista toimista. Tärkeää on myös levittää hyviä käytäntöjä.

Erinomaisena esimerkkinä työpaikkojen välisestä yhteistyöstä voidaan pitää vuosina 2001-2005 toteutetusta valtakunnallisesta työtapaturmaohjelmasta alkunsa saanutta Nolla tapaturmaa -foorumia. Työtapaturmaohjelman päätyttyä vuoden 2005 lopussa sosiaali- ja terveysministeriö on osarahoittanut Nolla tapaturmaa -foorumia.

Nolla tapaturmaa -foorumin tavoitteena on koota yhteen työpaikkoja, jotka vapaaehtoisesti sitoutuvat työturvallisuuden parantamiseen. Tavoitteena on myös edistää työpaikkojen verkostoitumista, tiedon levittämistä ja yhteistyötä työturvallisuusasioissa.

Nolla tapaturmaa -foorumin perusviestinä on, että kaikki tapaturmat ovat ehkäistävissä. Foorumiin voivat liittyä kaikki työpaikat työturvallisuuden tasosta, työpaikan koosta tai toimialasta riippumatta. Tärkeintä on sitoutua kehittämään työturvallisuutta. Nolla tapaturmaa  foorumin toiminta perustuu jäsenyritysten halulle kehittää toimintaansa ja jakaa hyviä käytäntöjään.

Keskeisimpinä hyviä tuloksia mahdollistavina tekijöinä foorumin jäsenyrityksissä on mainittu ylemmän johdon toiminta turvallisuusasioissa, työturvallisuuskoulutus, turvallisuustarkastukset, sattuneiden tapaturmien sekä vaara- ja läheltä piti -tilanteiden tutkinta sekä vähäistenkin tapaturmien ilmoittaminen. Tärkeitä tekijöitä ovat myös tiedonkulku ja viestintä turvallisuusasioissa sekä turvallisuuden tietojärjestelmät. Ensiarvoisen tärkeää on vaarallisiin tai virheellisiin työtapoihin puuttuminen.

Nolla tapaturmaa -foorumin jäsentyöpaikat ovat onnistuneet vähentämään työtapaturmia keskimäärin 15-20 prosentilla neljän vuoden ajanjaksolla. Tulos on sekä inhimillisen kärsimyksen kannalta että taloudellisesti merkittävä.

Muun muassa edellä mainitun toiminnan tukeminen on osa sosiaali- ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumia, joka jatkuu myös tällä hallituskaudella.

Paula Risikko
sosiaali- ja terveysministeri

Julkaistu: Ilkka 24.11.2011.

Scroll