Vakuutuslääkärijärjestelmää kehitetään

Kirjoitukset

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi lokakuussa toimenpideohjelman vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämiseksi. Toimenpideohjelman taustalla on kansalaisilta saatu runsas palaute ja julkisuudessa käyty vilkas keskustelu vakuutuslaitoksissa ja muutoksenhakuelimissä toimivien asiantuntijalääkäreiden roolista.

Ministeriöön saapuu paljon palautetta kansalaisilta, joiden oikeustaju on koetuksella erityisesti silloin, kun vakuutuslaitoksen lääkärin näkemys eroaa potilasta hoitavan lääkärin näkemyksestä.

Toimenpideohjelman sisältö on muotoutunut järjestettyjen kuulemistilaisuuksien pohjalta. Kutsuin kesän ja syksyn aikana koolle eri tahojen asiantuntijoita keskustelemaan keinoista vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämiseksi. Mukana keskusteluissa on ollut hoitavien lääkäreiden, vakuutuslääkäreiden ja potilaiden edustajia sekä muita sosiaalivakuutuksen asiantuntijoita.

Yksi keskeinen ongelma on se, että etuudenhakijat eivät koe olevansa riittävän osallisia oman asiansa käsittelyssä. Valitettavan usein etuudenhakija esimerkiksi kokee, että hänen ja hoitavan lääkärin esittämiä perusteluja ei ole otettu vakuutuslaitoksessa riittävästi huomioon. Hakija voi tällöin kokea kärsineensä vääryyttä, vaikka ratkaisu sinänsä olisikin lainmukainen.

Julkistetun toimenpideohjelman mukaisesti pulmakohtiin puututaan monin eri toimenpitein.

Etuudenhakijan osallisuutta hänen asiansa käsittelyssä lisätään kaikissa vaiheissa. Tarkoituksena on, että hakija saisi tietoa etuusjärjestelmästä jo siinä vaiheessa, kun hoitava lääkäri kirjoittaa lääkärinlausunnon etuuden hakemista varten.

Näin voitaisiin antaa vastauksia jo ennakolta niihin yleisimpiin kysymyksiin, joita asia saattaa herättää. Muun muassa ketkä osallistuvat asian ratkaisuun vakuutusyhtiössä ja muutoksenhakulautakunnassa? Miksi vakuutusyhtiö saattaa päätyä erilaiseen ratkaisuun kuin mitä hoitava lääkäri on esittänyt? Jne.

Viimeksi mainitun kysymyksen kannalta myös päätöksen perustelut ovat olennaisia. Päätösten perustelujen parantamiseen kiinnitetäänkin jatkossa lisää huomiota.

Toisena toimenpidekokonaisuutena ohjelmassa ovat muutoksenhaun läpinäkyvyyteen ja riippumattomuuteen liittyvät toimenpiteet. Lisäksi tiedonkulkua ja yhteistyötä hoitavan lääkärin ja vakuutuslääkärin välillä parannetaan sekä vaikutetaan koulutukseen.

Muutoksenhakuun liittyvät toimenpide-ehdotukset, kuten ulkopuolisten asiantuntijalääkäreiden käytön lisääminen, suullisten käsittelyjen lisäämismahdollisuudet sekä muutoksenhakulautakuntien jäsenten velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksistaan vaativat lisäselvitystä.

Samanaikaisesti oikeusministeriö valmistelee lakimuutoksia, joiden tarkoituksena on lisätä vakuutusoikeuden toiminnan avoimuutta. Ministeriöiden välisellä yhteistyöllä taataan, että järjestelmää kehitetään laajana kokonaisuutena.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmiin kutsutaan mukaan sekä järjestelmän että potilaiden edustajia, jotta käytössä olisi mahdollisimman monipuolista näkemystä ja kokemusta. Kokonaisuuden tulee olla valmis viimeistään ensi vuoden loppuun mennessä.

Paula Risikko
sosiaali- ja terveysministeri

Julkaistu: Ilkka 21.11.2012.

Scroll