Vanhusten oikeuksien valvonta oikeusasiamiehelle

Kirjoitukset

Vanhusten oikeuksien valvonta oikeusasiamiehelle

Ehdotin pari viikkoa sitten, että vanhusten oikeuksien valvonta ja edistäminen osoitetaan eduskunnan oikeusasiamiehen erityistehtäväksi.

Perustelin esitystäni sillä, että oikeusasiamiehellä on laaja toimivalta ja tiedonsaantioikeus, monipuoliset toimintatavat ja tehokkaat mahdollisuudet puuttua lainvastaiseen tai virheelliseen menettelyyn.

Eduskunnan oikeusasiamiehellä on siis sekä toimivalta puuttua, että nostaa esille kehittämiskohteita, toisin kuin erillisellä vanhusasiainvaltuutetulla olisi.

Ehdotettu vanhusasiainvaltuutettu jäisi oikeusasiamieheen verrattuna väistämättä heikommaksi toimijaksi.

Esitykseni sai laajaa kannusta, mutta myös kysymyksiä mm. olenko sitä mieltä, että nykyiset valtuutetut, kuten lapsiasiavaltuutettu, ovat turhia?

En tietenkään pidä heitä turhina, mutta minulle olennaista on toimivalta. Sen lisäksi, että nostetaan esiin epäkohtia, tulee olla myös toimivalta puuttua niihin. Eduskunnan oikeusasiamiehellä on mahdollisuudet molempiin toimiin.

Oikeusasiamiehen toiminnassa on jo nyt pyritty painottamaan vanhusten oikeuksien ja kohtelun valvontaa. Vanhusten oikeuksien toteutumista seurataan kaikessa toiminnassa, esimerkiksi poliisi, ulosotto, vankilat, verotus ja edunvalvonta.

Laillisuusvalvonnassa pyritään erityisesti turvaamaan, että jokainen ikääntyvä henkilö saa perustuslaissa turvatut välttämättömän hoivan ja huolenpidon sekä riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Esimerkiksi vuonna 2017 ratkaistiin 30 kantelua, jotka koskivat omaishoitoa, kotihoitoa, palveluasumista ja asiakasmaksuja.

Vuonna 2017 tehtiin yhdeksän ennalta ilmoittamatonta tarkastusta ympärivuorokautista hoivaa tarjoaviin asumispalveluyksiköihin ja laitoksiin. Painopiste oli kohteissa, joissa asui muistisairaita vanhuksia.

Tarkastuksilla pyritään kattamaan eri suuruisia kuntia ja eri tavoin organisoituja palveluja.

Vanhukset ja heidän omaisensa kantelevat vähän. Sen vuoksi valvonnan on oltava oma-aloitteista ja ennakoivaa.

Laillisuusvalvonnan tehostamiseksi oikeusasiamiehen omien aloitteiden ja tarkastusten määrää tulee lisätä merkittävästi.

Oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä toimiva ihmisoikeuskeskus täydentää ja tukee oikeusasiamiehen toimintaa edistämällä perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvää tiedotusta, kasvatusta, koulutusta ja tutkimusta sekä näihin liittyvää yhteistyötä, laatimalla selvityksiä, aloitteita ja lausuntoja perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi ja toteutumiseksi.

Vanhusten oikeuksien valvomisen ja edistämisen antaminen oikeusasiamiehelle erityistehtäväksi edellyttää tietenkin resurssien lisäämistä.

Toisaalta jo pienellä voimavarojen lisäyksellä toiminnan volyymia ja vaikuttavuutta on mahdollista lisätä merkittävästi.

Paula Risikko
Eduskunnan puhemies (kok.)

(Julkaistu: Pohjalainen-lehti 28.10.2018)

Scroll