Turvallisuus tehdään myös kunnissa

Kirjoitukset

Suomi on yksi maailman parhaita maita monella eri mittarilla mitattuna. Kansakunnan hyvinvointi ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Sen eteen on tehtävä jatkuvasti töitä.

Suomi on myös yksi maailman turvallisimmista maista, mutta turvallisuudenkin varmistamiseksi on tehtävä jatkuvasti töitä. Nykyisten riskien rinnalla on myös uusia turvallisuusuhkia valtavasti, kuten virusten aikaansaamat uhat, informaatiohyökkäykset, monitahovaikuttaminen jne.

Valtiolla on vastuu turvallisuusviranomaisten suorituskyvystä, mutta kunnilla ja kuntapäättäjillä on laaja vastuu erityisesti arjen turvallisuuden edistämisessä ja takaamisessa. Siksi tulevissa kuntavaaleissa on hyvä edellyttää ehdokkailta ymmärrystä kokonaisturvallisuudesta ja ennen kaikkea sen edistämisen osaamisesta ja keinoista.

Kunnilla on merkittävä tehtävä muun muassa lähidemokratian ja yhteisöllisyyden edistämisessä. Toimiva demokratia ja hyvä hallinto ovat elinehtoja hyvälle yhteiskunnalle. Tarvitsemme kokoavia voimia, yhteisymmärryksen etsimistä ja yhteistä päätöksentekokykyä.

Ennalta ehkäisevät toimet sekä varhainen tuki ja apu ovat osa kunnissa tehtävää turvallisuustyötä.

Työllisyyden ja osaamisen lisääminen parantavat turvallisuutta, tukien samalla kuntien elinvoimaa. Niin ikään peruspalvelujen toimivuus lisää turvallisuutta. Tällaisia ovat mm. lapsiperheiden palvelut (mm. kotipalvelut), nuorisotyö, koulutus, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä muut oppilashuollon palvelut, sote-palvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vanhusten koti-, asumis- ja hoivapalvelut, kuntoutus, liikunta- ja harrastustoiminta sekä monimuotoiset asumisvaihtoehdot.

On myös huolehdittava fyysisen ja virtuaalisen infrastruktuurin olemassaolosta ja sekä kunnossapidosta.  Tietoverkkojen, teiden, väylien ja rataverkon toimivuudessa on kyse liikkumisen ja tiedon välittämisen mahdollisuuksista, mutta myös elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksista.

Ennalta estävien toimien ohella on välttämätöntä huolehtia myös eri viranomaisten toimintamahdollisuuksista ja tarpeellisen tiedon välittymisestä heidän välillään. Välttämättömät turvallisuustehtävät on hoidettava 24/7.

Myös luottamus luo turvaa. Meille suomalaisille hyvin oleellinen kysymys on, miten muuttuvassa maailmassa ylläpidetään luottamuksen ilmapiiriä. Vastuu siitä on paitsi yksilöillä, myös yhteisöillä. Luottamusta luodaan yhteistyöllä.

Turvallisuuden kokeminen on yksi ihmisen perustarpeista ja siten osa hyvinvointia. Turvallisuuteemme voimme vaikuttaa myös itse, kehittämällä omaa osaamistamme varautumisessa ja kokonaisturvallisuuden rakentamisessa sekä tekemällä turvallisia valintoja.

Perhe, ystävät, sukulaiset, työkaverit, naapurit ja muut tuttavat muodostavat turvallisuuden tunteemme kannalta aivan keskeisen kivijalan. Toisesta ihmisestä välittämistä ei voi ulkoistaa viranomaisille.

Vastuu alkaa siitä, että välittää. Pidetään siis itsestämme ja toisistamme huolta.

Paula Risikko

(Julkaistu Naisten Valmiusliiton blogissa 16.3. Saatavissa: https://naistenvalmiusliitto.fi/ajankohtaisuudet/blogit/?fbclid=IwAR3FPPDpos5zanSEsTq4UIEnW4-WeZKXVnq5Pw2FF1ALMGRYtDIJw6gkRJM)

Scroll