Reagointi huumausaineisiin nopeutuu

Kirjoitukset

Huumausainekäyttöön tulee jatkuvasti uusia kemiallisia aineita, jotka vastaavat vaikutuksiltaan ja terveysriskeiltään huumausaineita.

Suomessa huumausainelaki perustuu tällä hetkellä siihen, että huumaavan ja terveydelle vaarallisen aineen luokittelu huumausaineeksi päätetään kansainvälisessä yhteistyössä joko YK:n tai EU:n valmistelussa. Useimmiten kestää valitettavan kauan, ennen kuin aine voidaan määritellä huumausaineeksi ja siten laittomaksi.

Jos tällaista päätöstä ei ole, monet huumaavat ja terveydelle vaaralliset aineet on luokiteltu Suomessa luvattomiksi lääkeaineiksi, jolloin lääkelaki ei määrittele niiden hallussapitoa ja käyttöä kielletyksi.

Huumausaineiden valmistajat eri puolilla maailmaa osaavat hyödyntää tilanteen taitavasti. Katukäyttöön tuotetaan koko ajan uusia aineita, jotka vastaavat vaikutuksiltaan ja terveysriskeiltään huumausaineita.

Puhutaan design – huumeista, jolla tarkoitetaan että ”disainataan” uusia kemiallisia yhdistelmiä, joita virallisissa kansainvälisissä huumausaineluetteloissa ei ole. Esimerkkinä tällaisesta on MDPV (metyleenidioksipyrovaleroni). Se on päihde, joka muistuttaa ulkonäöltään ja vaikutuksiltaan amfetamiinia. MDPV:n käytössä yliannostuksen vaara on suuri.

Nykytilanteelle on pakko tehdä jotain.

Huumausainelakia ollaankin nyt muuttamassa siten, että Suomi voisi jatkossa luokitella nopeasti huumausaineiksi uusia markkinoille tulevia huumaavia aineita, jotka ovat terveydelle vaarallisia.
Valmisteilla oleva lainsäädäntömuutos tuo nopean tavan kieltää ns. design-huumeet.

Jatkossa voitaisiin pelkästään valtioneuvoston asetuksella luokitella huumausaineeksi sellainen aine, jonka terveysriskit on ilmoitettu EU:n päätöksentekomenettelyyn. Suomi voisi liittää nopeasti asetuksen luetteloon myös sellaiset aineet, jonka vaaroista jokin toinen EU-maa on ilmoittanut, vaikka aine ei vielä olisi saapunut Suomen markkinoille.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee tarvittavaa lakiesitystä. Sitä on työstetty talven ja kevään aikana STM:n vetämässä huumausainepoliittisessa koordinaatioryhmässä, jossa ovat olleet edustettuina sisäasiainministeriö, Poliisihallitus, oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, THL, Tulli, Fimea, Valtakunnansyyttäjänvirasto, ulkoasiainministeriö, valtiovarainministeriö ja Opetushallitus.

Huumausainelain näinkin suuri uudistus vaatii jonkin aikaa. Lakiesitys on tarkoitus antaa syksyllä heti eduskunnan kesätauon jälkeen.

Maahamme rantautuneen MDPV-huumeen kanssa ei odotella edellä esitettyä lain suurempaa uudistusta. Se on tarkoitus luokitella huumausaineeksi jo aiemmin. Vaadittava lainsäädäntömuutos on tarkoitus viedä eduskunnan käsiteltäväksi jo tänä keväänä ja saada laki voimaan ennen eduskunnan lähtöä kesälaitumille.

Paula Risikko

Julkaistu: Pohjalainen-lehti 23.5.2010

Scroll