Tukea rintamaveteraanien kotona asumiseen

Kirjoitukset

Sotainvalidien ja veteraanien tukemiseen esitetään ensi vuoden budjetissa yhteensä noin 351 miljoonaa euroa. Veteraania kohti se tarkoittaa noin 7600 euroa.

Veteraanikuntoutuksen määrärahaksi esitetään 30,6 milj. €. Määräraha on tarkoitettu veteraanien ja heidän puolisoidensa toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi annettavaan laitos- tai avomuotoiseen kuntoutukseen, johon sisältyy myös tarpeellinen tutkimus ja hoito.

Kuntoutusmäärärahaa korotettiin talousarvioesityksessä 2,3 milj. eurolla kotiin vietävien kuntouttavien palvelujen lisäämiseksi. Ehdotetulla lisämäärärahalla voidaan turvata entistä useammalle veteraanille monipuolisia tukitoimia, joiden avulla mahdollistetaan kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään.

Tarkoituksena on, että määräraha käytetään kunnissa erityisesti niiden veteraanien kotona asumisen tukemiseen, jotka tukea eniten tarvitsevat.

Keski-iältään 87-vuotiaat veteraanit tarvitsevat kotona selviytyäkseen monipuolisia toimintakykyä ylläpitäviä palveluita. Pelkkä kuntoutus ei riitä, vaan tarvitaan myös muita kotipalveluja. Juuri niitä veteraanit ovat jo vuosia toivoneet lisää.

Tarkoituksena onkin juurruttaa kuntien veteraanipalveluihin uusi toimintamalli kotiin vietäville kuntouttaville palveluille. Uusi palvelumalli perustuu useiden ammattilaisten tekemään palvelujen tarpeiden arviointiin, jonka perusteella räätälöidään veteraanille yksilöllinen tuki- ja palvelukokonaisuus.

Palvelujen tarvetta arvioi yhdessä veteraanin ja – hänen niin halutessaan – myös hänen läheistensä kanssa yhdessä esimerkiksi sosiaalityöntekijä, kotihoidon sairaanhoitaja, geronomi ja/tai fysioterapeutti. Palveluvalikoima vaihtelee tukipalveluista, kuten ateria-, kauppa-, kuljetus- ja siivouspalveluista, aina kotisairaanhoitoon ja kuntoutukseen asti.

Uuden toimintamallin avulla varmistetaan laaja-alaisempi palvelutarpeiden selvittäminen ja monipuolisemmat palvelut.

Miten uusi toimintamalli sitten saadaan kunnissa käyttöön?

Kotiin vietävien kuntouttavien palvelujen edistämiseksi informoidaan kuntia. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Valtiokonttori lähettävät kunnille ohjekirjeen, jossa kerrotaan uudesta toimintamallista eli veteraaneille tehtävästä monipuolisesta tuen- ja palvelujen tarpeen arvioinnista, 75 vuotta täyttäneiden oikeudesta päästä palvelutarpeen arviointiin määräajassa sekä veteraanikuntoutusmäärärahan aiempaa joustavammasta käyttömahdollisuudesta.

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä Valtiokonttorin kanssa järjestää mallin käyt-töönoton edistämiseksi neljä koulutustilaisuutta eri puolilla Suomea vielä tämän vuoden aikana.

Eli nyt on vihdoinkin aika saada potkua sellaisiin kotiin vietäviin palveluihin, joita veteraanit ovat jo pitkään toivoneet.

Paula Risikko
peruspalveluministeri

Julkaistu: Pohjalainen 12.9.2010

Scroll