Liikennehankkeilla pidetään huolta koko Suomesta

Kirjoitukset

31.08.2014 – Pohjalainen-lehti


On osuvasti todettu, että väyläverkkomme on kuin verisuonisto, joka pitää Suomen liikkeessä. Ilman toimivia liikenneväyliä maalla, merellä ja miksei ilmassakin eivät Suomen talouden pyörät pyöri eikä ihmisten arki suju.

Meidän on huolehdittava jo olemassa olevien teiden, ratojen sekä meriväylien päivittäisestä kunnossapidosta ja liikennöitävyydestä.  Kysymys on turvallisuudesta ja liikkumismahdollisuuksista, mutta myös elinkeinoelämän kannattavuudesta.

Pelkkä perusväyläverkon ylläpito ei kuitenkaan riitä. Liikennevirrat muuttuvat ajan myötä. Tarvetta uusille väyläinvestoinneille syntyy monella tapaa. Kaupungistuminen, autojen määrän kasvu ja uudet teollisuuden investoinnit luovat uusia tarpeita väylien volyymille ja sijainnille.

Väestön määrän kasvaessa on perusteltua, että Ruuhka-Suomen liikennejärjestelmiä kehitetään yhdessä alueen kuntien ja kaupunkien kanssa. Etelään suunniteltujen investointien ohella tulee kuitenkin huomioida myös muun Suomen tarpeet. Muuallakin Suomessa tapahtuu vastaavaa kehitystä ja aivan erityisesti elinkeinoelämä tarvitsee maakuntien väylien kehittämistä ja ylläpitoa. Metsäteollisuus ja siitä kumpuava biotalous, elintarviketeollisuus, kaivokset ja metalliteollisuus sijaitsevat eri puolilla Suomea ja tarvitsevat toimivat kuljetusväylät.

Siksi on tärkeää, että budjettiriihestä saatiin ulos paketti, joka edistää liikenneverkon kehittämistä ja parantamista eri puolella maata. Työllisyyden ja taloudellisen kasvun kannalta tärkeitä liikenneinvestointeja toteutetaan ja perusväylänpitoon osoitetaan lisämäärärahaa 30 miljoonaa euroa.

Tässä taloudellisessa tilanteessa on tärkeää myös pyrkiä nopeasti vaikuttaviin toimiin. Budjettiriihessä päätetyssä lisätalousarviossa osoitetaan liikenneverkon panostuksiin jo tänä kuluvana vuonna lähes 50 miljoonaa euroa.

Ensi vuonna aloitetaan Riihimäen kolmioraiteen rakentaminen, Helsinki—Riihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen, valtatie 3:n parantaminen Laihian kohdalla, Oulu-Kajaani-Vartius valtatien kunnostushanke ja Saimaan syväväylän siirto Savonlinnan kohdalla.

Pohjanmaan radan ja Seinäjoen itäisen ohikulkutien valtuuksia korotetaan, jotta hankkeet voidaan toteuttaa suunnitellusti. Valtatie 8 Turku-Porin perusparannusta jatketaan ja moottoritietä rakennetaan koko Raisio-Nousiainen välille.

Liikenneinvestoinneissa panostettiin elinkeinoelämän edellytysten parantamiseen tässä haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Erityisesti metsäteollisuudelle tärkeät Rauman meriväylän syventäminen ja Pännäinen-Pietarsaari-Alholma radan sähköistäminen toteutetaan.

Kaupan ja teollisuuden investointeja edistetään maantie 148:n parantamisella Keravan tien kohdalla, valtatie 4:n Isohaaran sillan parantamisella, valtatie 3:lle rakennettavalla Riihimäen Arolammin eritasoliittymällä sekä kantatie 77 perusparannuksella välillä Viitasaari—Keitele.

Yhteensä budjettiriihessä tehdyillä päätöksillä laitetaan liikkeelle pitkälti yli 300 miljoonan euron väyläinvestoinnit. Se on jotain se.

Paula Risikko
Liikenne- ja kuntaministeri

Scroll