Terveiset budjettiriihestä

Kirjoitukset

09.09.2014 – Ilkka-lehti


Budjettiriiheen valmistautuminen on tätä kirjoittaessani kuumimmillaan. Ei ole helppo riihi tulossa, sen verran tiukka taloustilanne on. Omien sektorieni asiat  – liikenne- ja kunta – ovat erityisen tar-kastelun kohteena.

Liikennehankkeiden ohella on huolehdittava teiden, ratojen ja meriväylien päivittäisestä kunnossa-pidosta ja liikennöitävyydestä.  Kysymys on turvallisuudesta, liikkumismahdollisuuksista mutta myös elinkeinoelämän kannattavuudesta.

Samanaikaisesti kun perustienpidon rahoja on vähennetty, on esimerkiksi nostettu rekkojen painora-joja, jotta saadaan suurempia kuormia liikkeelle. Hyöty yrittäjille jää kuitenkin vähäiseksi, koska Suomessa alkaa olla teitä ja siltoja, jotka joudutaan kiertämään kaukaa, koska ne eivät enää kestä ko. rekkojen painoa.

Perusväyläverkon ylläpito ei kuitenkaan riitä. Liikennevirrat muuttuvat ajan myötä ja tämä aiheuttaa tarvetta uusille väyläinvestoinneille. Kaupungistuminen, autojen määrän kasvu ja uudet teollisuuden investoinnit luovat uusia tarpeita väylien volyymille ja sijainnille.

On perusteltua, että Ruuhka-Suomen liikennejärjestelmiä kehitetään yhdessä alueen kuntien ja kau-punkien kanssa. Etelään suunniteltujen investointien ohella tulee kuitenkin huomioida myös muun Suomen tarpeet.

Siinä missä ihmisiä pakkautuu Kehä kolmosen sisään, niin samalla tavalla turvallisen henkilöliiken-teen tarpeet on huomioitava myös muualla Suomessa. Niin ikään metsäteollisuus ja siitä kumpuava biotalous, elintarviketeollisuus, kaivokset ja metalliteollisuus sijaitsevat eri puolilla Suomea ja tar-vitsevat toimivat kuljetusväylät.

Rahaa tarvitaan myös kuntapuolella. Kuntataloutta on saatava kuntoon, jotta rahat riittävät tärkeim-piin palveluihin. Kuntien tehtäviä ja velvoitteita on määrätietoisesti kevennettävä ja kuntien velka-kierre on saatava taittumaan.

Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen ei ole kuitenkaan sujunut suunnitellulla tavalla. Tätä edistääksemme käynnistämme erilaisia toimenpiteitä eri puolilla maatamme. Myös uuden kun-talain avulla yritetään kuntien ja kuntayhtymien talous saada tasapainoon.

Kuntien elinvoimaan ja yrittäjyyden edellytysten edistämiseen on niin ikään luotava uusia mahdol-lisuuksia. Samoin myös palvelujen laatuun, saatavuuteen, tekemisen tapoihin ja kansalaisten valin-nanvapauteen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

Liikenne- ja viestintäministeriö on muuten aikaisemmin ollut nimeltään ”Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö”.  Mielestäni se olisi sopiva nimike myös uuteen ministeripostiini, jossa on yhdis-tettynä sekä kuntaministerin että liikenneministerin tehtävät – siis yleisiä töitä ja kulkuasioita.

Paula Risikko
Liikenne- ja kuntaministeri

Scroll