Seniorikansalaisille paremmat kannustimet työssä jatkamiseen ja jaksamiseen

Kirjoitukset

Vaalitoreilla yksi eniten puhuttava aihe on arvostus seniorikansalaisia kohtaan. Puhutaan jopa ikärasismista niin työelämässä kuin palvelujenkin suhteen.

Suomalaisessa työelämässä on valitettavasti edelleen epäluuloa seniorikansalaisiamme kohtaan. Miksi?

Eläkkeellä on runsaasti koulutettuja alansa kovia ammattilaisia. Pitkän työuran tehneellä ihmisellä on valtavasti käytännön elämän viisautta.

Liian usein työura päättyy kuitenkin ennen aikojaan. Kyselyiden mukaan kaksi viidestä eläkkeellä olevasta on kiinnostunut työskentelemään eläkeiän saavuttamisen tai eläkkeelle jäämisen jälkeen. Suurin osa ei kaipaa takaisin kokoaikatyöhön, mutta osapäiväisesti työskentelyynkiinnostusta on runsaasti.

Samaan aikaan suomalaisissa yrityksissä on valtava pula osaavasta työvoimasta lähes kaikilla toimialoilla – pienistä suuriin yrityksiin. Investointeja jää tekemättä ja tilauksia toimittamatta.

Tilanne on ristiriitainen. Meillä on osaavaa ja halukasta seniorikansaa valmiina töihin, mutta verotuksellisten ja muiden kannusteiden puutteet pitävät poissa työelämästä.

Suomessa työuran ajatellaan katkeavan leikaten. Työssä joko käydään kokoaikaisesti tai ei käydä ollenkaan.

Voisimmeko ottaa mallia Singaporesta? Aasian ihmeessä on käytössä niin kutsuttu ”siltatyön malli”. Työntekijällä on mahdollisuus neuvotella itselleen hieman kevyemmät vastuut ja velvoitteet töissä tinkimättä toimeentulosta. Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä nousi nopeasti useammalla vuodella mallin käyttöönoton jälkeen.

Kokoomus tutkisi mahdollisuuden ”siltatyön” käyttöönottoon Suomessa. Alimman eläkeiän saavuttamisen jälkeen työntekijällä tulisi olla mahdollisuus vaihtaa työuran loppupäähän vähän joustavammat työehdot määräaikaisella sopimuksella. Työnantajalla olisi velvollisuus neuvotella uusista ehdoista. Taloudelliset kannustimet voitaisiin turvata seniorityöntekijälle esimerkiksi kehittämällä osittaista varhennettua vanhuuseläkettä. Käteen jäisi reilu palkka.

Kaikissa yrityksissä työn järjestely ei luonnollisesti ole mahdollista. Siksi neuvotteluvelvoitteen rinnalla yrityksillä tulisi olla mahdollisuus myös perustellusta syystä jättäytyä ”siltatyön” tarjoamisen ulkopuolelle. Yritysten toimintaa ei tule rasittaa liikaa uusilla velvoitteilla. Marinin hallitus on tehnyt tällä saralla jo tarpeeksi.

Eläkeläiset nimeävät heikot taloudelliset kannustimet yhdeksi keskeiseksi syyksi sille, miksi työstä jäädään pois, vaikka sinänsä haluja olisi jatkaa. Kokoomus onkin ehdottanut työnteon ja eläkkeiden verotuksen keventämistä. Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus tulee ottaa huomioon verokannustimien rakentamisessa.

Mittavan työvoimapulan takia eläkeläisten työntekoa pitäisi kasvattaa merkittävästi tulevina vuosina. Siksi olisi perusteltua selvittää ja arvioida, voitaisiinko verotusta muuttaa vieläkin enemmän työntekoon kannustavaksi eläkkeellä oleville osaajille julkisen talouden kannalta kestävällä tavalla. On välttämätöntä kääntää kaikki kivet, jotta investoinnit, kasvu ja julkiset palvelut eivät tyssähdä työvoimapulaan.

Kokoomukselle vastaus on selvä. Työnteon tulee kannattaa aina. Nyt on oikea aika poistaa osaajiin kohdistuva ikärasismi ja parantaa seniorikansalaisten työnteon kannustimia.

Kokoomus ehdottaa:

  • Annetaan seniorityöntekijälle mahdollisuus uuteen työsopimukseen, jossa työn velvoitteita ja vastuita kevennettäisiin.
  • Kehitetään osittaista varhennettua vanhuuseläkettä siten, että taloudelliset kannustimet työssä jatkamiseen paranevat.
  • Asetetaan työnantajalle neuvotteluvelvollisuus ja samalla mahdollisuus perustella, mikäli työn uudelleenjärjestely ei yrityksessä tai kyseisessä tehtävässä ole mahdollista.
  • Tutkitaan ja toimeenpannaan kaikki julkisen talouden kannalta kestävät keinot parantaa eläkkeellä olevien työn verotuksen kannustimia.

Julkaistu: Kokoomuksen sivuilla 23.3.2023

Scroll